sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duhové cesty - 11. kolo

Napsala Jana ©oupalová dne 18.února 2011

Jedenácté kolo naší soutěže Duhové cesty nás dovede a seznámí s Moravskoslezským krajem. Jedná se o nejvýchodnější kraj České republiky, který je znám především díky těžbě uhlí a těžkým hutnickým průmyslem. To je však již minulostí a i v tomto kraji najdeme plno přírodních a kulturních krás. Masiv Jeseníků mají v oblibě zejména vyznavači zimních sportů, druhé pohoří kraje, východně položené Beskydy zase milovníci folklóru a lidových tradic. Právě v Beskydech, v městečku Rožnov pod Radhoštěm, se nachází největší a nejznámější skanzen České republiky.
Z větší části leží v Českém Slezsku, zbývající část zabírá sever Moravy. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským, na jihovýchodě s Žilinským krajem na Slovensku. Sídlem kraje je třetí největší město ČR–Ostrava.

Žije zde přibližně 1 247 373 lidí na rozloze 5.445 km2. Nejvyšším bodem kraje je Praděd (1491 m. n. m.), nejnižším je pak hladina soutoku řek Olše a Odry – 95 m. n. m. Největší protékající řekou je Morava, k menším, ale známým tokům patří Bečva a Odra.

Příroda a celková rozmanitost je jednou z nejkrásnějších stránek Moravskoslezského kraje. Nejkrásnější a přírodně nejcennějšími pohořími jsou Hrubý Jeseník a Moravskoslezské Beskydy s nejvyššími vrcholy Pradědem a Lysou horou. Mezi nimi se nachází velice pestrý kraj, kde je jednou z nejpěknějších oblastí Poodří s lužními lesy, mokřady a rybníky. Všechny tyto oblasti jsou zákonem chráněny jako CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Beskydy.

V Moravskoslezském kraji působí celkem 15 dužin. Najdete je v Bechyni, Frenštátu pod Radhoštěm, Havířově, Karviné, Krnově, Moravské Ostravě a Ostravě.

Soutěžní otázky
1.  V podhùøí Beskyd le¾í v romantické poloze mìsto ©tramberk. Jeho nezamìnitelnou dominantu pøedstavuje válcovitá vì¾ Trúba, pod ní¾ jsou na svahu Zámeckého vrchu postaveny roubené vala¹ské domky. Kroky vìt¹iny náv¹tìvníkù míøí na malé námìstí, na kterém se nachází pùvodní mì¹»anské domky. Na místním trhu si pak mù¾ete zakoupit a poté i pochutnat na dobrotì zvané ¹tramberské u¹i. Jak se tomuto mìstu jinak øíká? Informace o mìstu naleznete na www.stramberk.cz.
moravský Betlém
moravské Benátky
turecké le¾ení
2.  Jen kousek od místa, kde se setkávají hranice tøí státù - Èeské republiky, Polska a Slovenska, se nachází obec Hrèava. Písemné prameny se o její existenci zmiòují ji¾ v roce 1645, pøesto v¹ak zde po staletí plynul ¾ivot pomaleji ne¾ ve zbytku republiky. Za zmínku stojí, ¾e se stala poslední elektrifikovanou vesnicí a silnice ji s okolním svìtem spojila a¾ v roce 1965. Dal¹í zajímavostí je, ¾e právì tuto obec zalijí sluneèní paprsky v ÈR nejdøíve - o 17 minut a 48 vteøin døíve ne¾ v Praze. Obec Hrèava je prostì nejvýchodnìj¹í obcí ÈR, pøesto¾e samotné trojmezí spadá do katastru nedaleké obce Bukovec. Víte, kolik hospod má tato obec, ve které ¾ije cca 200 obyvatel? Tuto i mnoho dal¹ích informací mù¾ete nalézt na www.hrcava.cz.
¾ádná
dvì
ètyøi
3.  Poèátky hornictví u nás sahají a¾ do pravìku. Snad nejvíce se poptávka po èerném uhlí podepsala na Ostravsku a Karvinsku. Jednou z nejlépe zachovaných hornických památek je dùl Michal, který je mo¾né nalézt v Ostravì - Michálkovicích. Za dobu více ne¾ 150 let své existence pro¹el bohatým technickým vývojem. Od roku 2000 je pod správou Národního památkového ústavu, který v jeho èásti zpøístupnil prohlídkovou trasu, na které vám pøedstaví nelehkou práci tamních horníkù. Dominantou dolu Michal je vzpìrová ocelová tì¾ní vì¾ vysoká 41,5 m. Do jaké èásti se v rámci prohlídky urèitì nedostanete? Pokud si nebudete správnou odpovìdí jistí, tak se podívejte na www.dul-michal.cz.
výdejna svaèin
kanceláø øeditele
strojovna
4.  Vzhledem k tomu, ¾e v Moravskoslezském kraji se nachází a funguje plno du¾in, tak jsem se rozhodl, ¾e vám spí¹e pøedstavím celoduhovou základnu My¹inec, která se nachází cca 10 km od Ostravy nedaleko obce Budi¹ovice. Tuto základnu spravuje od roku 2008 Duha Zámeèek. Bli¾¹í informace o základnì je mo¾né získat na webu www.mysinec.net. Soutì¾ní otázka zní: Jaká je kapacita základny?
40
50
60

Soutěžní kolo bylo ukončeno

Přehled účastníků

graf

Na vaše správné odpovědi se těšíme do 14. 3. 2011 do 23:59:59!!!

Zdroj: www.atlasceska.cz, www.wikipedie.cz, www.duha.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz, www.stramberk.cz, www.hrcava.cz, www.bukovec.cz, www.dul-michal.cz, www.mysinec.net.


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist