Duha je když...

Duha je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje.

Duha je velice úspěšná i v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.

Pochod na území barbarů, třetí místo v kategorii Reportáž a dokument soutěže Duhový fotograf, autor: Martin Černý

Duha má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI (Mezinárodní přátelé přírody) a IYNF (Mezinárodní mladí přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže).

Přínos Duhy pro život dětí a mladých lidí vysoko hodnotí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, když opakovaně uděluje Duze titul ,,Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží".

Jak si představit Duhu

Duha je postavena na svobodné vůli členů rozhodnout se, jakými volnočasovými aktivitami pro děti a mládež se budou zabývat. Základní články Duhy se jmenují dužiny a jejich činnost je pestrá: turistika a táboření, vodáctví, divadlo, výtvarné činnosti, outdoorové aktivity (jeskyňaření, lezení, cyklistika), deskové hry, mezinárodní výměny, podpora dobrovolnictví, participace a jiné.

Také forma dužiny je rozličná: někdy je to oddíl vedoucích a dětí, kteří se scházejí pravidelně na schůzkách, víkendových výpravách a letních táborech. Jinde je dužina skupinou mladých lidí, kteří pro sebe vymýšlejí akce dle svých zájmů; někdy je dužina skupinou dospělých, kteří celoročně organizují programy pro neorganizované děti a mládež.

Integrace dětí odlišných věkových a sociálních skupin bez ohledu na zdravotní handicapy je pro dužiny přirozená; připravují programy pro děti z dětských domovů, romské děti, děti z oblastí s vysokou nezaměstnaností či s nízkou dopravní obslužností. Velmi často spolupracují s dalšími občanskými sdruženími, domy dětí a mládeže či středisky volného času. Některé dužiny samy provozují nízkoprahové kluby či kluby s kulturním a sportovním programem pro širokou veřejnost.

Vaříme na vodě vejce už z toho snad i ta voda hoří, ale stále nevře, vítězný snímek v kategorii Reportáž a dokument soutěže Duhový fotograf, autor: František Tůma

Duháci se scházejí jednou ročně na valné hromadě - Velké Duze, vedoucí si každý rok vyměňují zkušenosti na víkendovce Duhová brána a duhové děti měří své síly ve sportovních kláních na akci zvané Duhový most. Duha stála v roce 1990 u zrodu dodnes největších setkání dobrovolných vedoucích sdružení dětí a mládeže - tzv. ,,vévézetek" (Velkých výměn zkušeností).

Duhové hodnoty

Duha znamená nejen pestrost barev, ale i názorů a ideálů, které existují vedle sebe, vzájemně se tolerují a respektují. Svoboda dužin rozhodnout se pro činnost je možná proto, že hlavní ideou členů Duhy je přátelství rozrůzněných. Chtějí se potkávat, vyměňovat si zkušenosti, učit se od sebe navzájem a sdílet radosti i strasti z dobrovolné práce pro děti a mládež.

Mistrovství-nemistrovství, tábor-netábor, a teď to tam našiju, vítězný snímek v kategorii Emoce soutěže Duhový fotograf, autor: František Tůma

Duha se hlásí ke světovému hnutí přátel přírody. To vzniklo v roce 1895 ve Vídni a v současnosti má přes půl milionu příznivců ve 23 zemích světa. Jeho podstatou je rozvoj a podpora udržitelného života, řešení přeshraničních environmentálních problémů a podpora ohleduplného turismu a ekologické výchovy. Přátelé přírody provozují na tisíc Domů přátel přírody.

Duhové programy

Duhové programy jsou zajímavé tím, že nabízejí možnosti členům i nečlenům Duhy.

Program Trochu jinak

Tento program podporuje rozvoj dobrovolnictví a nabízí mladým lidem příležitosti v rámci tří odlišných projektů:

Jsme krásně duhoví vždy a všude

Duha je držitelem akreditace pro Evropskou dobrovolnou službu udělovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a držitelem akreditace pro Dobrovolnickou službu udělovanou Ministerstvem vnitra pro vysílání dobrovolníků na workcampy.

Program Participace

Program Participace je nejvýznamnějším představitelem aktivní výchovy k občanství v České republice. Od roku 1997 působí jako koordinační a metodická základna pro české participační aktivity. Je partnerem řady místních i mezinárodních projektů.

Cílem Programu je učinit z participace běžnou součást výchovného procesu, předvést ji jako metodu 21. století, která netečné lidi mění v aktivní občany.

Činnosti a projekty:

Program Zámeček

Časopis Zámeček je měsíčník pro dětské domovy, který vydává od roku 1997 Duha Zámeček. Z velké části jej tvoří děti z dětských domovů, časopis má své dětské redaktory a šéfredaktory a je rozesílán do všech dětských domovů a zařízení ústavní výchovy v ČR. Hlavním cílem časopisu je vytváření pozitivních vzorů, vzájemné poznání dětí, informace o dětských právech, řešení konkrétních problémů dětí i možnost jejich prezentace.

Ocenění časopisu Zámeček v kategorii Nejlepší časopis státní, veřejné a neziskové sféry soutěže Zlatý středník

Vzdělání a bezpečnost především

Duha klade dlouhodobý důraz na vzdělávání svých členů. Mezi ústředím a dužinami funguje kvalitní a pružný informační servis, vzdělávání vedoucích pro práci s dětským kolektivem je metodicky i finančně podporováno. Školicí centra Duhy nabízejí školení pro instruktory, vedoucí dužin a hlavní vedoucí táborů. Pro posledně jmenované školení je Duha akreditována u MŠMT a každoročně svou akreditaci obnovuje.

Všichni členové Duhy i ostatní účastníci duhových akcí a táborů, kteří nejsou členy Duhy, jsou úrazově pojištěni. Všichni hlavní vedoucí táborů a hlavní vedoucí dužin jsou pojištěni na odpovědnost za škody.