sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duhové cesty - 10. kolo

Napsala Jana ©oupalová dne 20.ledna 2011

V desátém kole soutěže Duhové cesty se přesuneme z teplé Jižní Moravy na studený sever - do kraje Libereckého. Tento kraj vznikl v rámci reformy krajského zřízení v roce 2000 a po hlaním městě Praze se jedná o nejmenší kraj České republiky.
Kraj sousedí s Královéhradeckým krajem na východě, Středočeským krajem na jihu, Ústeckým krajem na západě, německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě a Dolnoslezským vojvodstvím (Województwo dolnośląskie) v Polsku na severovýchodě. Metropolí kraje je Liberec.

Žije zde přibližně 439 027 obyvatel na rozloze 3.163 km2. Nejvyšším bodem kraje je vrch Kotel (1.435 m. n. m.), nejnižším je pak hladina řeky Smědá na hranicích České republiky – 208 m. n. m.

Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet, ale i Lužické hory), tak letní. V létě si můžete věnovat téměř jakékoliv aktivitě – pěší a cykloturistice (jak na horách, tak v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji) či koupání (Máchovo jezero, vodní toky). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec a Valdštejn. Symbolem pro široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.

V Libereckém kraji působí dvě dužiny:

Duha Tučňáci – klub sídlí v městečku Desná a svou činnost zaměřuje na děti školního věku. Hlavními obory jejich činnosti je hraní deskových her a fotografování.

Duha Arabela – dužina sídlí v samotné metropoli kraje – v Liberci. Svou činnost zaměřuje na celoroční volnočasové a vzdělávací aktivity určené pro děti a mládež. Více informací o jejich činnosti lze nalézt na internetové prezentaci - www.centrum-arabela.cz.

Soutěžní otázky
1.  Dominantou vrcholu Je¹tìdu je restaurace, hotel a rozhledna se stejnojmenným názvem. Tato stavba byla zahájena v roce 1965 a ukonèena v roce 1973. V roce 1969 za ni architekt Hubáèek získal mimoøádnì presti¾ní Perretovu cenu Mezinárodní unie architektù. Stavba patøí k nejlep¹ím dobovým ukázkám architektury sledující smìr humanizované techniky. Její tvar i kultivovaný technicismus detailù navozují poetické asociace se svìtem sci-fi, zároveò v¹ak vì¾ jedineènì reaguje na krajinný kontext, na ku¾elovitý vrchol hory Je¹tìd, jemu¾ dodává elegantní aerodynamickou ¹pièku. Do jaké vý¹ky nyní Je¹tìd sahá?
999 m. n. m.
1001 m. n. m.
1012 m. n. m.
2.  Víte, kde le¾í ©»astná zemì? Myslíte si, ¾e taková neexistuje? Opak je pravdou. Najdete ji u Radvánovic u Turnova. Jedná se o areál urèený pøedev¹ím dìtem. Proto zde najdete nejvìt¹í dìtské høi¹tì v ÈR, hrady, trpaslièí vesnièky, houpaèky, klouzaèky a mnoho dal¹ích atrakcí. Souèástí tohoto areálu je v¹ak i Pro¾itkový geopark vytvoøený v údolí Ve Studeném. Jedná se o dobrodru¾nou nauènou stezku, kde si mù¾ete na leccos sáhnout a leccos si vyzkou¹et - napø. roztloukat pískovec a následnì ho proplavovat ve vodì, vrtat do bøidlice anebo pøekonávat provazový most èi rybníèek na kùlech. Na¹e soutì¾ní otázka je vcelku jednoduchá. Jaká hornina se v okolí ©»astné zemì (oblast Èeského ráje) nejvíce vyskytuje?
¾ula
pískovec
èediè
3.  Frýdlant patøí k nejrozsáhlej¹ím a nejvýznamnìj¹ím památkovým celkùm v severních Èechách. Spojuje v sobì dva architektonické útvary: støedovìký hrad a renesanèní zámek. Krásný dokument o tomto hradu a zámku (zhruba desetiminutový) mù¾ete shlédnout na adrese: www.studio-plus.tv/?video_id=10. Hrad samotný byl vybudován kolem poloviny 13. století. Kdo získal hrad do svého vlastnictví po bitvì na Bílé hoøe v roce 1620?
Rudolf II.
Fridrich Falcký
Albrecht z Vald¹tejna
4.  Du¾ina Tuèòáci má název podle má jednoho nelétavého ptáka, dokonale pøizpùsobeného lovu a potápìní ve vodì. Kde se vìt¹ina tuèòákù vyskytuje?
na ji¾ním pólu
na severním pólu
jinde

Soutěžní kolo bylo ukončeno

Přehled účastníků

graf

Na vaše správné odpovědi se těšíme do 14. 2. 2011 do 23:59:59!!!

Zdroj: www.atlasceska.cz, www.wikipedie.cz, www.duha.cz, www.kraj-lbc.cz, www.jested.cz, www.stastnazeme.cz, www.zamek-frydlant.cz.


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist