sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duhové cesty - 9. kolo

Napsala Jana ©oupalová dne 15.prosince 2010

V devátém kole naší soutěže Duhové cesty se přesuneme na Moravu. Tentokrát nás cesty zavedou na jižní Moravu. Jihomoravský kraj je územím České republiky s velmi bohatou historií a kulturou. Jeho centrum tvoří druhé největší české město Brno, důležitou dopravní křižovatkou, které je významným střediskem justice, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy. Žije zde přibližně 1 140 000 lidí na rozloze 7.196 km2. Nejvyšším bodem kraje je Čupec (819 m.n.m.), nejnižším je soutok řeky Moravy a Dyje u Lanžhotu – 150 m.n.m. Největší protékající řekou je Morava a Dyje.
Na západě má kratičký úsek společné hranice s Jihočeským krajem, na severozápadě sousedí s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě pak se Zlínským krajem. Na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským; na jihu hraničí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko (Niederösterreich).

V regionu najdeme celou řadu významných historických památek. Na seznamu UNESCO je zapsána brněnská vila Tugendhat a Lednicko-valtický areál. Mezi výjimečnosti patří i přírodní hodnoty, především Moravský kras se svými jeskyněmi a panenská oblast Podyjí. Světově známou lokalitou je Slavkov, kde se odehrála známá bitva tří císařů. Jižní část kraje je známá svým vinařstvím. Na území kraje je také nejznámější archeologické naleziště Dolní Věstonice. Milovníky silných motorů přitahují automobilové a motocyklové závody na Masarykově okruhu včetně každoročního podniku mistrovství světa motocyklů.

V rámci jižní Moravy působí celkem 2 dužiny. Najdete je v Brně a Bzenci.

Duha Osada Sandonorico – dužina se věnuje turistice a práci s dětmi, kdy pořádá jak víkendové, tak i táborové akce. Sídlí v Brně, ale svou činnost zaměřuje nejenom do Brna, ale i do jeho okolí. Více informací lze nalézt na jejich webové prezentaci www.sandonorico.info.

Duha Sefoga – sídlí v Bzenci a jedná se o turistický oddíl, který pořádá táborové a jiné akce. Více informací lze nalézt na www.en.cz/sefoga.

Soutěžní otázky
1.  Lednicko-valtický areál si právem zaslou¾í post svìtového kulturního i pøírodního dìdictví. Na seznam svìtového kulturního dìdictví Unesco zapsána v roce 1996. Celý komplex areálu je nìkolik velmi pozoruhodných a z historického hlediska neskuteènì cenných staveb. Plochu zámeckého areálu v podkovitém tvaru rozprostírající se na plo¹e dvou set padesáti kilometrù jihovýchodnì od Brna tvoøí zámecké budovy, zahradní domky, dekorativní sochy, ale i rybníky a lesy. Déle Tropický skleník, Lovecký zámeèek, Minaret, Apollonùv chrám, Rybnièní zámeèek, Nový dvùr, Hranièní zámeèek, Chrám Tøí Grácií, Janùv hrad, Obelisk a Rendes-vous. To v¹e zdobí barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnìj¹í stavby v romantickém stylu. Zámek obklopuje náherný pøírodní park s vzácnými druhy stromù a s mnoha romantickými stavbami, a ji¾ zmiòovaný skleník s tropickými rostlinami. Bli¾¹í informace je mo¾né nalézt na www.pamatky-unesco.cz anebo www.zamek.lednice.info. Nás v¹ak zajímá, kolik schodù má tamní Minaret?
302
251
199
2.  Jednou ze svìtovì nejproslulej¹ích událostí, které se na ji¾ní Moravì udály, je bitva tøí císaøù, ke které do¹lo nedaleko Slavkova u Brna, v ní¾ francouzský císaø Napoleon porazil spojená vojska rakouského císaøe Franti¹ka a ruského cara Alexandra. Dodnes se tato bitva ka¾doroènì opakuje. Kdy k této události do¹lo? Pokud si nejste úplnì jistí správnou odpovìdí, tak hledejte na serveru cs.wikipedia.org.
1. kvìtna 1811
28. záøí 1809
2. prosince 1805
3.  Jsme v kraji vína, a proto na nìj nemù¾eme zapomenout ani v na¹ich soutì¾ních otázkách. Dobré víno dobøe chutná, pokud ho mù¾eme pít v pøíjemné spoleènosti a na pøíjemném místì. A na jedno z nich Vás teï zavedeme. Jedná se o Malovaný sklípek v ©atovì. Pøekrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umìlce Maxmilliana Appeltauera je vyhloubený v pískovcovém svahu nad ©atovem kousek od silnice na Havraníky. Aè je Malovaný sklep sklepem vinným, víno se v nìm kupodivu nikdy nevyrábìlo ani neskladovalo. Na¹e otázka se v¹ak týká toho, jak dlouho ho jeho autor zdobil do jeho souèasné podoby? A pokud nevíte správnou odpovìï, tak si zkuste poøádnì zagooglit.
30 let
36 let
38 let
4.  Poslední listopadová výprava èlenù du¾iny Osada Sandonorico vedla do ®dánic, ale zároveò i do jiné oblasti Evropy. Víte, kam zamíøili úèastníci této víkendové akce? Pokud si nebudete vìdìt rady se správnou odpovìdí, pak hledejte na webu této du¾iny.
do Skotska
do Burgund
do Transylvánie

Soutěžní kolo bylo ukončeno

Vítězem je Jiøí Dubovov - Duha Osada Sandonoriko

Přehled účastníků

graf

Na vaše správné odpovědi se těšíme do 14. 12. 2010 do 23:59:59!!!

Zdroj: www.atlasceska.cz, www.wikipedie.cz, www.duha.cz, www.kr-stredocesky.cz/portal, www.cms-kh.cz, www.laduv-kraj.cz, www.konepruske-jeskyne.cz, www.majak.wz.cz.


Přečtěte si o nás

členství

Dveře otevřené mají u nás ale všechny skupiny lidí, kteří mají smysl pro humor, chtějí se scházet a souhlasí s ideály, které Duha naplňuje.


historie

Duha má za sebou více než 25 letou historii. Zajímává vás, jak v roce 1989 vznikala?


napsali o nás

Čas od času o nás někdo něco napíše. Dělá nám to radost, o kterou se s vámi rádi podělíme.


výroční zprávy


stanovy


Naše programy

trochujinak - zkus workcamp

Máš chuť pomáhat? Chceš si vyzkoušet zajímavou práci? Chceš vytvářet skutečné hodnoty s partou skvělých dobrovolníků? Láká tě USA, Kanada, Nový Zéland, Austrálie či Asie? Nebo chceš procestovat Evropu? Zkus Workcamp!

TOPlist