Duha

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Březový lístek (BL)

Je symbolem věrného přátelství, moudrosti, tolerance a krásy ducha, je symbolem, který si vzalo do znaku hnutí, spojující dětské a mládežnické kolektivy v myšlence přátelství rozrůzněných. Odznak březového lístku se uděluje těm, kteří pracují s dětmi a mládeží. Jako ocenění aktivity a ochoty věnovat svůj čas druhým. Odznaky mají 12 barevných stupňů, jejich udělení je věkově neomezené. BL se udělují od roku 1965 a s nápadem oceňovat za práci s dětmi a mládeží přišel Jan Šimáně – Galén.

Důvody oceňování

Jsou formulovány obecně pro každý stupeň BL jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní podmínky a potřeby. Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství, příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice. Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného stanovené pro jednotlivé stupně BL.

Udělovací list

Je základním a nezastupitelným dokladem o ocenění. Lícová strana by měla obsahovat barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich podpisové hodnoty, a datum udělení. Měla by obsahovat i stručné vyjádření důvodů ocenění. Podpisy udělovatele (prvního ručitele) a dvou spoluručitelů by měly být vždy zvýrazněny. Na rub Udělovacích listů je možno umístit další informace, např. výňatky z pravidel Hnutí BL. Text na rubu Udělovacího listu může být nahrazen jinými ucelenými písemnými informacemi o Hnutí BL, jež nositel dostává současně s oceněním. Odznaky BL vyjadřují ocenění jen spolu s udělovacím listem. Bez něho mají pouze sběratelskou hodnotu.

Pyramida BL

Vzniká hierarchickým a statistickým zobrazením jednotlivých nositelů BL s udělenými stupni. Ideální pyramida obsahuje na 1 zlatý BL až 2048 zelených BL, celkem by v ní bylo zahrnuto 4095 různých stupňů. Tzv. ideální pyramida má být složena z dvanácti vrstev 1. až 12. stupně BL. Vrchol tvoří jedno ocenění 12. stupně, každá pod ním ležící vrstva ocenění má obsahovat nejméně dvojnásobek počtu ocenění na ní ležících: Patra pyramidy shora dolů: 1 BL zlatý + 2 stříbrné + 4 bronzové + 8 černých + 16 šedých + 32 bílých + 64 karmínových + 128 červených + 256 žlutých + 512 tmavomodrých + 1024 bleděmodrých + 2048 zelených = celkem 4095 ocenění.

Této ideální pyramidy lze dosáhnout velmi těžko. Tímto principem se rozšiřuje vliv Hnutí BL na další osoby a současně motivuje péče o trvalý kvalitativní růst nositelů.

Pojem pyramida se smí používat i pro neúplné pyramidy (s menším počtem vrstev než 12), lze je rozlišovat názvem barvy nejvyššího dosaženého stupně. I pro tyto neúplné pyramidy platí pravidlo, že nižší vrstva má obsahovat nejméně dvojnásobek počtu ocenění na ní ležících. Slučování místních a neúplných pyramid do pyramid většího územního rozsahu je možné. Souhrn statistických údajů o pyramidách na území České republiky se nazývá celostátní pyramidou (deskou cti).

Strážce pyramidy

Je osoba, která se stará o evidenci pyramid a nositelů BL. Každé společenství nositelů BL by mělo mít svého správce pyramidy, který je napojen na správce celostátní pyramidy.

Práva strážců pyramid:

Povinnosti strážců pyramid:

Pravidla udělování

Podnět k udělení BL může podat kdokoli, návrh na udělení pak zpracovávají pouze nositelé BL. Navrhovatelé musí být tři a musí navrhovaného osobně znát - jsou ručiteli. První v pořadí ručitelů je garantem správného udělení BL a je zodpovědný:

Povinnosti nositelů BL

Práva nositelů BL

Platnost udělení

K platnému udělení BL přísluší platný udělovací list a odznak BL příslušné barvy. Jestliže nositel dále činnost nevyvíjí, udělený BL se mu neodnímá.

Podpisová síla

Podpisová síla nositele se rovná pořadovému číslu nejvyššího stupně odznaku, který získal (1.-12.), a uvádí se v závorce za podpisem (přezdívkou).

Podpisová síla udělovacího dekretu je součtem podpisové síly všech jednotlivých nositelů BL, kteří dekret podepsali. Pro udělení BL je nutno získat minimálně desetinásobek síly udělovaného stupně BL. Není-li dosaženo potřebné hodnoty podpisové síly, je udělovací list neplatný.

Čestný BL

Právo udělovat čestný BL mají nositelé všech stupňů BL. Udělovací list čestného BL je platný, dosahuje-li součet hodnot podpisů na něm minimálně čísla 60. Čestný BL stojí mimo Pyramidy, a proto jeho nositel není oprávněn udělovat BL.

Posloupnost udělování

Udílení BL probíhá zásadně po jednotlivých stupních a barvách. Jen výjimečně může být přeskočen nejnižší – zelený stupeň BL u osob, kterým i přes jejich dlouhodobou práci s dětmi a mládeží nebyl BL udělen, např. proto, že byly mimo pozornost nositelů BL. V zásadě je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.

Věkové limity pro oceňování

Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny.

index